Co to jest franczyza 

 

Co to jest franczyza

Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż franczyza nie posiada jednoznacznej oficjalnie funkcjonującej definicji. Temat jest niestety nieco bardziej złożony.

 Nie ma więc możliwości jednoznacznego odpowiedzenia na pytanie co to jest franczyza, co to jest franchising.

Mimo to, możemy jednak dość szczegółowo wyjaśnić jej istotę i znaczenie samego terminu, opierając się na jej założeniach, funkcjonujących formach oraz podstawach prawnych.

Pod pojęciem franczyzy kryje się zatem bez wątpienia pewna forma współpracy gospodarczej, której podstawą jest unikalność pomysłu i modelu biznesowego stworzonego przez franczyzodawcę, czyli przez firmę, która własnym doświadczeniem wypracowała określony system działania przedsiębiorstwa.

Firma franczyzodawcy funkcjonuje w oparciu o ten system i potwierdza jego skuteczność.

Wyjątkowość tego pomysłu na biznes polega na tym, że zawiera on zazwyczaj elementy wyróżniające go od innych działających na rynku firm.

Powinien być on przede wszystkim przetestowany w realnej biznesowej rzeczywistości. Jeśli firma działająca według tego systemu osiąga zadowalające wyniki finansowe - wówczas możemy powiedzieć, że skuteczność takiego pomysłu na biznes jest przetestowana wraz z gotowym systemem działania firmy.

Franczyzodawcą może zatem zostać przedsiębiorca prowadzący dobrze prosperującą firmę i posiadający gotowy przepis, który można wykorzystać do stworzenia kopii jego firmy. Takie kopie będą tworzyć jego franczyzobiorcy.

I w taki sposób powstaje sieć franczyzowa.
Zatem co to jest franczyza? W skrócie mówiąc, pojęcie franchisingu oznacza współpracę dawcy z biorcą na wyżej opisanych zasadach. Współpraca ta wiąż się ponadto z określonymi zasadami takiej współpracy w zakresie organizacyjnym, prawnym i finansowym - o czym poniżej (a także w innych artykułach, gdyż temat jest całkiem rozległy).

Franczyzodawca, czyli twórca takiego sprawdzonego modelu biznesowego może przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie innym przedsiębiorcom na określonych warunkach.

Pozwala mu to na ekspansję i powiększanie w ten sposób rynków zbytu, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania własnego kapitału.

Franczyzodawca pozwala franczyzobiorcom na działalność pod wypracowaną przez niego marką oraz przekazuje im kompletną koncepcję prowadzenia biznesu.  Tzw. know-how to jeden z najbardziej fundamentalnych elementów franczyzy.

Franczyzobiorca otrzymuje cały gotowy przepis na prowadzenie firmy, całą wiedzę o tym jak prowadzić przedsiębiorstwo w sposób zapewniający osiągnięcie założonych efektów.

Korzysta on zatem z gotowego przepisu, którego stworzenie niejednokrotnie wymagało całych lat pracy i/lub doskonałego pomysłu (często opatentowanego).

Aby uświadomić sobie co to jest franczyza należy zauważyć fakt, że formuła ta obejmuje nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także techniki operacyjne, określone prawa, procedury, założenia organizacyjne, strategię i całą koncepcję działania przedsiębiorstwa (która z resztą ulega nieustannej ewolucji i udoskonalaniu).

Franczyzobiorca natomiast w zamian za to przyjmuje określone zobowiązania, musi wykazać się gotowością do zaangażowania własnego kapitału, przestrzegania poufności przekazanych mu informacji, przekazywania na rzecz franczyzodawcy określonych stałych opłat i stosowania się do narzuconych, obowiązujących w całej sieci standardów. Jednocześnie zyskuje szansę na rozwój dochodowego biznesu dzięki wsparciu w postaci wiarygodności brandu dawcy, jego wiedzy, wsparcia i zaplecza.

A. Tokaj-Krzewska w swojej książce Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, zauważa konieczność rozróżnienia samej formy współpracy na zasadach franczyzy, a umową franczyzy, która definiuje ramy takiej współpracy. Rozróżnienia takiego wymaga bowiem legislacyjna poprawność.

Pod względem organizacyjnym, franczyza jest określonym sposobem dystrybucji dóbr, mającym podstawę w stosownych przepisach prawa. Przepisy te przewidują możliwość nawiązania współpracy między firmami, gdzie jedna udziela drugiej pomysłu na daną metodę dystrybucji towarów i usług.

Jednocześnie jest to forma współpracy wiążąca się z nawiązaniem długoterminowych więzi ekonomicznych między dawcą i biorcą, realizowanych w sposób ciągły, a w jej ramach dawca zapewnia biorcy wsparcie oraz narzuca ściśle określone umową prawa i obowiązki.

System franczyzowy możemy rozpatrywać również w kontekście marketingowym. Bywa on wręcz określany jako system marketingu kooperacyjnego.

Dlatego definiując pojęcie franchisingu należy także wskazać na cechy pionowej kooperacji marketingowej, jakimi odznacza się taka forma współpracy przedsiębiorstw. System marketingowy jest bowiem przekazywany w zamian za określone opłaty i fakt ten stanowi tu cechę charakterystyczną. 

Czym jest franczyza dla biorcy?

Z punktu widzenia franczyzobiorcy, franchising jest niejako sam w sobie pomysłem na biznes. Przedsiębiorcy chcący wystartować nie posiadając stosownego zaplecza i doświadczenia w danej branży, a przede wszystkim chcący zmniejszyć ryzyko, mogą słusznie postrzegać franchising jako doskonałe rozwiązanie, które od samego początku pozwoli pozyskać gotowy przepis na biznes, znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, zmniejszyć ryzyko i pozyskać cenne wsparcie od samego początku i przez cały czas trwania takiej współpracy.

Określając franczyzę jako metodę na wspomaganie nowopowstającego przedsiębiorstwa i jego funkcjonowania, warto przytoczyć słowa niekwestionowanego w tej materii autorytetu dr Martina Mendelsohna, który wśród składowych tzw. franczyzowej formuły wymienia kompletną koncepcję przedsiębiorstwa, a więc stworzenie i udostępnienie biorcom gotowego sposobu prowadzenia firmy, który pod każdym względem okaże się skuteczny w dążeniu do osiągnięcia sukcesu, a także cykl szkoleń obejmujących wszystkie aspekty biznesu i stałe doradztwo, dzięki którym biorca będzie mógł stosownie wdrożyć się w ów system i działać zgodnie z przyjętą koncepcją.

W tym rozumieniu dla biorcy franczyza jest udzielonym mu upoważnieniem do prowadzenia firmy z wykorzystaniem brandu dawcy i z dostępem do tzw. pakietu franczyzowego, w ramach którego franczyzobiorca otrzyma wszystkie niezbędne narzędzia umożliwiające działalność według przewidzianych reguł i przy udzielanej mu stałej pomocy.

Definicja franczyzy według OECD

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opisuje franczyzę jako umowę, na mocy której przedsiębiorstwa nawiązują współpracę według zasad określonych w tej umowie.

Wśród tych zasad, jednym z najistotniejszych jest fakt, iż dawca jest właścicielem znaku towarowego (oraz innych) i udziela licencji biorcom (którzy są autonomicznymi przedsiębiorcami) na prowadzenie działalności gospodarczej (dystrybucji towarów / usług) używając tego znaku, za co zobowiązany jest odprowadzać ustalone opłaty na rzecz dawcy.

Stosunki pomiędzy dawcą a biorcą i wzajemne ich zobowiązania regulowane są umową na czas określony.

Prawo konkurencji Unii Europejskiej również jednoznacznie wskazuje na cechy franczyzy takie jak przekazanie know-how i zapewnienie stałego wsparcia dla franczyzobiorcy. 

Definicja franczyzy według DFU

DFU (Niemiecki Związek Franczyzy) franczyzę definiuje jako zorganizowany system zbytu w układzie pionowym, którego struktura oparta jest na długoterminowym stosunku zobowiązaniowym pomiędzy prawnie niezależnymi podmiotami.

Stosunek ten określa podział zadań, system kontroli i wytycznych, koncepcję zaopatrzenia, zbytu, prawa, licencje – pakiet franczyzy, przygotowany przez franczyzodawcę i udostępniany franczyzobiorcy, który działa na własny rachunek, ale na mocy umowy franczyzowej z dawcą ma prawo i obowiązek stosowania pakietu franczyzowego za opłatą oraz wnosząc swoją pracę, kapitał i informacje jako swój wkład.

Definicja franczyzy według Europoejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy

Według Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy pojęcie to definiowane jest jako system marketingu dóbr, usług, technologii, który oparty jest na współpracy nawiązanej między odrębnymi przedsiębiorstwami w sposób ścisły i ciągły, gdzie dawca nadaje biorcom prawo i obowiązek działania według narzuconej przez franczyzodawcę koncepcji, za co franczyzobiorca zobowiązany jest do uiszczania stosownych opłat.

Biorca zyskuje prawo do wykorzystywania znaków handlowych i towarowych, know-how, metod oraz korzystania z pomocy przez okres trwania zawartej umowy franczyzowej.


A ZATEM KRÓTKO PODSUMUJMY...

Co to jest franchising

Mimo braku jednolitej definicji pojęcia franczyzy, można wymienić kilka cech ją określających, które wymieniane są przez wszystkich:

- franczyza jest formą współpracy nawiązywanej pomiędzy formalnie niezależnymi podmiotami;

- franczyzodawca posiada znaki towarowe oraz markę o określonym statucie w świadomości klientów, wypracowane przez siebie koncepcje i strategie oraz know-how, które w formie ujętej jako tzw. pakiet franczyzowy, oferuje franczyzobiorcy;

- franczyzobiorca otrzymuje licencję na działalność z wykorzystaniem marki dawcy oraz prawa i obowiązki wynikające z zastosowania pakietu franczyzowego, za co zobowiązany jest do uiszczania ustalonego wynagrodzenia na rzecz franczyzobiorcy w postaci tzw. opłat licencyjnych. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved