Dobry franczyzodawca 

 

Dobry franczyzodawca powinien...


 Przyszły franczyzodawca przygotowując się do tworzenia sieci i sprzedaży licencji, musi sprostać oczekiwaniom potencjalnych franczyzobiorców, aby mogli oni mu zaufać i chcieć zaangażować się w proponowane przez niego przedsięwnięcie oraz wnieść swój kapitał, wiedząc, że w ramach tej właśnie sieci odniosą sukces.

Franczyzodawca musi przygotować kompletną koncepcję i dopracować każdy detal niezbędny do prawidłowego funkcjonowania całej struktury od strony ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej, marketingowej.

Musi on także spełnić szereg powinności wobec swoich biorców.

Jakie obowiązki ma franczyzodawca wobec biorców?

Franczyzodawca musi udzielić biorcy prawa do korzystania z nazwy handlowej sieci, logotypów i znaków.

Jest to podstawowa cecha franchisingu. Dlatego dawca ma obowiązek posiadania udokumentowanego prawa do używania tych nazw i znaków identyfikujących jego markę.

Dawca musi biocom zapewnić ciągłość zaopatrzenia w produkty, materiały i surowce w sposób bezpośredni lub przez współpracę z innymi sprawdzonymi dostawcami, których będzie mógł zarekomendować biorcom.

Franczyzodawca musi zapewnić biorcom dostęp do know-how, stałe wsparcie i szkolenia przez cały okres trwania stosunku franczyzowego oraz całej koncepcji prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający osiągnięcie przewidywanych rezultatów.

Powinnością organizatora sieci jest również prowadzenie działań marketingowych i kampanii reklamowych na rzecz całej sieci (chociaż może wymagać od biorców zaangażowania finansowego w tym zakresie), prowadzenie badań rozwojowych i udostępnianie biorcom wyników.

Z punktu widzenia organizacyjnego dawca powinien opracować cały pakiet franczyzowy, podręcznik operacyjny, umowę franczyzową, zapewnić dobrą organizację sieci poprzez posiadanie struktur kompetentnych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację, realizację skutecznego systemu kontroli, koordynację funkcjonowania sieci jako całości.

Przygotowania do rozwoju sieci franczyzowej powinny objąć przede wszystkim opracowanie skutecznej i sprawdzonej koncepcji wraz z metodami jej wdrażania i realizowania, procedurami, technikami.

Dawca w chwili sprzedaży licencji powinien być przygotowany w zakresie systemu zaopatrzenia, przepływu informacji, procedur kontrolnych, jasnych zasad sprzedaży licencji i negocjowania warunków, własnych źródeł dochodów, rejonizacji działalności biorców i strategii rozwoju sieci.  Cała koncepcja sieci franczyzowej powinna być sprawdzona i opracowana w oparciu o placówki pilotażowe, których działanie pozwoli nie tylko potwierdzić skuteczność proponowanego modelu biznesowego, ale także skonfrontować wszelkie niuanse z rzeczywistością i odpowiednio je dopracować.

Ma to znaczenie również dlatego, że cała sieć powinna funkcjonować w sposób niezwykle spójny, gdyż tylko wówczas będzie mogła być postrzegana jako całość.

Dopracowanie odpowiednich, ujednoliconych standardów, które będą mogły potem być stosowane na szeroką skalę, ma więc ogromne znaczenie.

Wszelkie narzędzia, procedury i cały system musi zostać skonstruowany w sposób zapewniający jego powtarzalność i możliwość stosowania w niezmienionej formie w każdej kolejnej placówce.

Naturalnie indywidualizacja pewnych parametrów właściwych poszczególnym biorcom wydaje się być czymś nieuniknionym i należy o tym pamiętać, mimo to jednak ujednolicenie standardów powinno zawsze być priorytetem. Wszystkie elementy strategii ukierunkowane być powinny na utrwalenie i wzmacnianie marki firmy.

Reputacja marki i jej pozycja rynkowa zależna jest jednak nie tylko od ujednolicenia organizacyjnego.

Wizerunek sieci zależny jest bardzo od jakości towarów / usług oferowanych ostatecznemu odbiorcy oraz od ich wyjątkowości.

Dotyczy to całej sieci, dlatego też elementy wnoszące innowacyjność oraz wysoką jakość muszą zostać standaryzowane i bezwzględnie realizowane przez wszystkich franczyzobiorców.

Niemniej wszystko to powinno zostać wypracowane przez dawcę i potwierdzone praktyką. To jedyna droga do zdobycia dobrej pozycji rynkowej i stworzenia przepisu na skuteczny biznes, który potem będzie można sprzedać w postaci pakietu franczyzowego.

Posiadając funkcjonującą sieć prowadzić ją należy tak, aby zapewnić sobie lojalność biorców, rozwój w nich poczucia tożsamości z marką i zapewnienie im takich warunków, aby pragnęli zawsze być częścią sieci. Warto wziąć to pod uwagę jeszcze na etapie przygotowywania systemu.

Dla prawidłowego działania sieci dawca powinien dysponować planem awaryjnym w sytuacjach trudnych. Okoliczności bowiem bywają zmienne i nie zawsze przewidywalne zarówno wewnątrz jak też na zewnątrz danego przedsiębiorstwa i całej sieci.  Dlatego posiadanie odpowiednich zabezpieczeń i strategii działania w obliczu pojawiających się komplikacji, pozwala na przetrwanie i harmonijne funkcjonowanie sieci nawet sytuacjach kryzysowych.

Organizator sieci powinien umieć zachować równowagę pomiędzy własnymi kosztami, sytuacją finansową biorcy (zwłaszcza w fazie rozwoju, gdy sprzedaż może nie być duża) oraz narzucanymi opłatami.

Wynagrodzenie na rzecz dawcy powinno przekraczać jego koszty, ale nie może przytłaczać biorców, a w przypadku tzw. wpisowego, jego wysokość nie może potencjalnych biorców odstraszać.

Warto także, aby dawca posiadał przygotowane rozwiązania w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba dodatkowego wsparcia finansowego z zewnątrz, jakiego może udzielić np. bank. Dodatkowe źródło finansowania może okazać się bardzo pomocne zarówno dla dawcy, jak też dla biorców.

W związku z tym korzystne będzie dla całej sieci, jeśli koncepcja biznesowa zostanie przez dawcę tak dopracowana, aby dostarczyła potencjalnym finansującym przekonujących argumentów, a w przypadku finansowania poczynań biorców, by pozyskać niezbędne poręczenia (np. by dawca mógł wystąpić jako poręczający). 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved