Przedmiot franczyzy 

 

Przedmiot franczyzy

co to jest przedmiot franczyzy

Przedmiot franczyzy jest samym sednem, sercem całego systemu franchisingu.

 Dlatego opracowując koncepcję przedsiębiorstwa i przygotowując umowę franczyzową przyszły dawca do określenia przedmiotu franczyzy podejść musi z nadzwyczajną troską i powinien zrobić to precyzyjnie.

Co to jest przedmiot franczyzy? Co może być przedmiotem franczyzy?

Otóż przede wszystkim prawa i licencje dotyczące korzystania z zasobów niematerialnych, takich jak marka pod którą będzie działał biorca, logotypy, szyldy, projekty wystroju wnętrza, znaki towarowe, wzory użytkowe itp. oraz know-how.

Na mocy tych licencji franczyzobiorca zyskuje narzędzia umożliwiające mu rozpoczęcie i prowadzenie firmy w oczekiwany sposób, według określonych wzorców, osiągając zamierzone efekty.

Zatem są to wszystkie narzędzia, dzięki którym biorca, kupujący pomysł na biznes, może go skutecznie wykorzystać w otwieranym przez siebie przedsiębiorstwie i na nim zarabiać pieniądze.

Nazwy, znaki towarowe

Podstawową składową przedmiotu franczyzy jest znak towarowy.

To on definiuje jakość produktów lub usług w oczach konsumenta, wywołuje określone skojarzenia, daje mu pewność uzyskania oczekiwanych korzyści.

Dzięki korzystaniu z szyldów, logotypów i znaków towarowych franczyzobiorca będzie utożsamiany przez klientów ze znaną im marką, a jego placówka stanie się dla nich rozpoznawalna, sprawdzona i wiarygodna.

Znak towarowy może być nośnikiem wypracowanej reputacji marki, a jego pozycja rynkowa bywa niekiedy argumentem, który przesądza o przystąpieniu danego franczyzobiorcy do sieci.  W umowie franczyzowej należy jednak wyraźnie określić w jakim stopniu biorca może (i powinien) korzystać z nazw, symboli i logotypów uwzględniając fakt, że jest on niezależnym przedsiębiorcą, który działa na we własnym imieniu i na własny rachunek.

Umowa powinna jasno precyzować prawa i obowiązki w tym zakresie - ukształtowane zgodnie z naturą i celami instytucji franczyzy.

Wzory użytkowe i przemysłowe

Wymienione wyżej zasoby niematerialne, jak nazwa handlowa czy znaki towarowe, mogą być istotnymi składowymi przedmiotu franczyzy z uwagi na ich wartość marketingową oraz jako nośniki reputacji marki.

Dla budowania tej marki oraz prawidłowego funkcjonowania sieci, zgodnie z założeniami, znaczenie ma również ujednolicenie wszelkich standardów. Stąd przedmiotem franczyzy mogą, a nawet często powinny być wzory użytkowe oraz przemysłowe.

Prawo własności przemysłowej wzór użytkowy definiuje jako nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy przedmiotu o trwałej postaci.

Wzór przemysłowy natomiast w prawie własności przemysłowej definiowany jest jako nowa postać przedmiotu, nadająca mu swoisty i oryginalny wygląd, przeznacWzona do odtworzenia i produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej.

Przejawia się w kształcie, właściwościach, układzie rysunku, linii, barwy o nowych cechach estetycznych
. 

Know-how

Stałym i niezwykle ważnym elementem franczyzy jest zawsze i niezmiennie know-how.

W ramach nawiązania stosunku franczyzowego dawca przekazuje biorcy know-how, dzięki czemu ten ostatni zyskuje dostęp do wypracowanej przez dawcę i często bardzo cennej wiedzy o tym jak prowadzić oparte o daną koncepcję przedsiębiorstwo, a więc do wiedzy o tym co robić, aby zapewnić swej firmie sukces, który jest celem zarówno dawcy jak i biorcy. W związku z tym definiując przedmiot franczyzy należy obowiązkowo uwzględnić ten element.

Jakkolwiek doniosłe znaczenie ma know-how, zwykle nie chroni się go patentem. Franczyzodawca świadomie akceptuje taką sytuację i nie zabiega o uzyskanie takiego patentu z konkretnych przyczyn.

Zapewnienie swojemu know-how ochrony patentowej wiązałoby się ze skomplikowanymi i sformalizowanymi zabiegami w urzędzie patentowym oraz wiązałoby się ze sporymi wydatkami.

Cała ta procedura finalnie i tak nie pomogłaby interesom dawcy, bowiem uzyskana ochrona patentowa byłaby ograniczona w ramach czasowych, jak również terytorialnych, a wszystkie te zabiegi spowodowałyby utratę poufności cennych informacji, podczas gdy know-how zachowuje swą wartość tak długo, jak długo można utrzymać jego treść w tajemnicy.

Know-how ten jest niezbędnym elementem franczyzy, bowiem zawiera wszelkie istotne informacje dotyczące działania przedsiębiorstwa w każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania (marketingowej, organizacyjnej, finansowej, administracyjnej itd.), co określane jest jako istotność i jest, obok poufności, najważniejszą i niezbędną cechą.

Poza tym wymaga się, aby know-how było zidentyfikowane, czyli wyczerpująco opisane w sposób nie pozostawiający wątpliwości o zachowaniu poufności i istotności. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved