Umowa franczyzy a inne rodzaje umów 

 

Umowa franczyzy a inne rodzaje umów gospodarczych

franczyzna charakteryzuje się specyficzną konstrukcją zawieranej umowy gospodarczej
Umowa franczyzy jest specyficznym rodzajem umowy gospodarczej. Zawiera bowiem wiele elementów charakteryzujących inne umowy.

 Umowa franczyzowa ze względu na swoje cechy może niekiedy myląco przypominać umowy gospodarcze innych rodzajów.

Dlatego dla zrozumienia natury kontraktu tego rodzaju konieczne jest przeanalizowanie różnic i podobieństw poszczególnych umów, co pozwoli bardziej jednoznacznie określić istotę umowy franczyzowej oraz uświadomić sobie jej złożoność.

Umowa franczyzowa a umowa sprzedaży

Umowa franczyzowa, zwłaszcza w przypadku franczyzy dystrybucyjnej, może wydawać się bliska umowie sprzedaży.

W istocie cechy wspólne rzeczywiście istnieją, jednak w umowie sprzedaży mamy do czynienia z bezpośrednim przeniesieniem własności za umówioną cenę, ale nie dochodzi do transferu praw.

Umowa franczyzowa może obejmować zobowiązanie do dostarczania dóbr (w ramach np. wielu później zawieranych jednostkowych umów sprzedaży), ale sama w sobie obejmuje dużo szerzej zakrojone założenia o współpracy stron, a umowy sprzedaży mogą pojawić się w ramach tej współpracy funkcjonującej właśnie na mocy umowy franczyzowej.

Umowa franchisingu a dystrybucja selektywna

Franczyzę należy odróżnić również od dystrybucji selektywnej.

Ta ostatnia bowiem zobowiązuje dostawcę do sprzedaży określonych umową dóbr wyłącznie autoryzowanym dystrybutorom, którzy z kolei zobowiązują się do nie sprzedawania tych dóbr dystrybutorom nie posiadającym takiej autoryzacji.

Franczyzobiorca natomiast zobowiązany jest do nie sprzedawania towarów / usług dostawców reprezentujących konkurencję.

Franchising daleki jest natomiast od dystrybucji wyłączniej, gdyż franczyzobiorca dystrybuuje dostarczone mu dobra wśród wszystkich zainteresowanych nabywców.

Dystrybucja wyłączna natomiast narzuca na dostawcę obowiązek dostarczania towarów tylko jednemu odbiorcy. 

Umowa franczyzy a umowa agencyjna

Współpraca franczyzodawcy z franczyzobiorcą może też mylnie przypominać współpracę w oparciu o umowę agencyjną. Są to jednak dwie osobne sytuacje.

Agent wykonuje dane czynności na mocy umowy agencyjnej za wynagrodzeniem w postaci prowizji. Jego obowiązki to pośredniczenie przy zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy (mocodawcy) lub w jego imieniu.

Wprawdzie określona działalność zarówno agenta, jak też franczyzobiorcy, ma charakter stały. Agent jednak działa w imieniu swojego zleceniodawcy i na jego rzecz oraz otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne.

Franczyzobiorca natomiast działa zawsze na własny rachunek, w imieniu własnym i jest niezależnym przedsiębiorcą, mimo działania z wykorzystaniem brandu dawcy, a wynagrodzenie nie przysługuje jemu, lecz to on jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz franczyzodawcy w zamian za określone umową franczyzową usługi, świadczenia, prawa, licencje itp.

Umowa franczyzy a umowa najmu

Pewne podobieństwo można dostrzec w umowie franczyzowej i w umowie najmu. W obydwu przypadkach dochodzi bowiem do przyznania prawa do korzystania z określonych dóbr.

Istnieją tu jednak znaczne różniece, gdyż oprócz stopnia złożoności, umowy te różni także cel ich zawarcia.

W przypadku umowy franczyzowej dawca ma na celu rozbudowę sieci dystrybucyjnej i zwiększenie zysków – w tym celu przekazuje biorcy prawa, licencje, znaki towarowe itd., ale pozostaje ich właścicielem i pobiera opłaty za korzystanie z nich.

W przypadku umowy najmu wynajmujący oddaje najemcy określony przedmiot do używania w zamian za umówiony czynsz - celem tej umowy nie jest ekspansja na nowe rynki zbytu.

Ponadto przedmiotem umowy najmu często może być rzecz fizyczna – niepowtarzalna, natomiast licencję uprawniającą do korzystania z logotypów i znaków towarowych można przekazać wielu biorcom - przedmiot franczyzy zawsze jest powtarzalny, gdyż leży to w jego naturze i stanowi jego cechę charakterystyczną. 

Umowa franchisingu a umowa dzierżawy

Również w przypadku umowy dzierżawy możemy dostrzec podobieństwo, gdyż przy dzierżawie dochodzi do oddania dzierżawcy rzeczy lub praw do logo (jak we franczyzie), jednak bez przeniesienia własności.

Dzierżawa rzeczy i dzierżawa praw podlegają tym samym przepisom, według których dzierżawca ma prawo do korzystania i pobierania pożytków w zamian za ustalony czynsz.

Umowa franczyzowa ma jednak pod tym względem szerszy zasięg, ponieważ obejmuje nie tylko prawa majątkowe, lecz również reputację marki, know-how oraz inne wartości, jak np. szkolenia.

Umowa franczyzowa a umowa licencji znaku towarowego

Umowa licencji znaku towarowego jest kolejnym bliskim franczyzie rodzajem umowy. Obejmuje ona licencję uprawniającą do korzystania z opatentowanych dóbr i/lub do wykonywania określonych czynności.

Umowa licencji znaku towarowego ma jednak zdecydowanie węższy zasięg niż umowa franczyzowa.

Licencjodawca w tym przypadku nie jest zobowiązany do przekazywania wiedzy, podręcznika operacyjnego, szkoleń, standardów itp. Kontakty i współpraca między licencjodawcą i licencjobiorcą nie są w tutaj tak ścisłe i zorganizowane jak w przypadku franchisingu.

Kontrakt licencyjny zobowiązuje biorcę do dystrybucji danych towarów, dzięki czemu zyskuje on prawo do bezpłatnego korzystania ze znaku towarowego, a współpraca między stronami jest tu bardziej luźna i mniej wymagająca w stosunku do biorcy.

Umowa franczyzowa przewiduje przekazanie licencji do korzystania z dóbr materialnych i niematerialnych, spośród których część jest chroniona patentem, a część z nich nie musi być prawnie chroniona.

W rzeczywistości umowa licencji znaku towarowego (jakkolwiek może funkcjonować niezależnie) w przypadku franczyzy jest poniekąd po prostu jednym z elementów umowy franczyzowej i stanowi jej najważniejszą część. 

Franchising a licencja patentowa

Stosunek franczyzowy może posiadać cechy licencji patentowej, zwłaszcza w przypadku franczyzy funkcjonującej w obrębie produkcji lub usług.

Licencja patentowa polega na udzieleniu zezwolenia przez właściciela patentu na korzystanie z opatentowanego wynalazku w zamian za opłaty licencyjne.

Franchising w swej istocie sięga o wiele dalej, a jego koncepcja obejmuje przede wszystkim określone systemy dystrybucji i marketingu, a współpraca stron jest ścisła i wielopłaszczyznowa.

W umowie franczyzowej cechy licencji patentowej mogą występować jako pewien element całości, który może być istotny, ale pozostaje zależny wobec zasadniczych cech i celów umowy franczyzowej.

Franchising a umowa know-how

Niezwykłe podobieństwo występuje też pomiędzy umową franczyzy a umową know-how.

Ta ostatnia w swej istocie polega na przekazaniu licencjobiorcy know-how przez dysponenta i upoważnienie do korzystania z niego.

Licencjobiorca przyjmuje obowiązek zachowania w tajemnicy przekazanych poufnych informacji. Umowa know-how obejmuje także świadczenie na rzecz biorcy w postaci szkoleń, dzięki którym przekazaną wiedzę będzie mógł on skutecznie wdrożyć i wykorzystać.

W rzeczywistości zupełnie to samo ma miejsce w przypadku franczyzy. Jedyną różnicą jest tylko to, że współpraca na zasadach franchisingu obejmuje znacznie szerszy zakres, a realizacja założeń umowy know-how jest we franczyzie tylko częścią większej całości.

Złożoność umowy franczyzy

Jak widać, umowa franczyzowa jest złożoną konstrukcją.

W wielu przypadkach innego rodzaju umowy gospodarcze, cywilnoprawne i inne mogą ją mylnie przypominać. Jednocześnie umowa franczyzy nosi wiele cech innych umów, a nawet łączy te cechy tworząc nową zorganizowaną koncepcję współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved