Ważne aspekty umowy franchisingu 

 

Ważne aspekty umowy franchisingu

Jakkolwiek franczyzodawca zawsze jest silniejszą stroną podczas negocjacji i przy zawieraniu umowy franczyzowej, franczyzobiorca także ma swoje prawa i powinien oczekiwać ich respektowania przez dawcę.

 Biorca nie musi biernie przyjmować narzucanych mu w umowie warunków - może je negocjować, nawet wówczas, gdy w sieci dawcy funkcjonuje jeden, wszystkich obowiązujący, wzór umowy franczyzowej.

Franczyzobiorca nie powinien prowadzić rozmów niejako na próbę i bez przekonania. Do negocjacji powinien on przystąpić w chwili, gdy dojrzał do pełnego przekonania o celowości wchodzenia we współpracę z tym właśnie dawcą, gdy przemyślał i rozważył wszystkie aspekty, by jednoznacznie stwierdzić, że właśnie do tej sieci pragnie przystąpić.

Wówczas ma on pełną świadomość oczekiwań dawcy oraz swoich oczekiwań i możliwości - zna cel, do którego zmierza.

Żelazne warunki franczyzy

Standardy sieci

Biorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że pewne zasady będą mu narzucane z całą stanowczością.

Jednym z takich wymogów będzie konieczność dostosowania się do przyjętych standardów obejmujących wymaganą jakość, procedury obsługi klienta, określony asortyment, jak również wytyczne dotyczące zachowania ściśle określonego wizerunku, dotyczącego wykorzystania logotypów, emblematów, grafik, znaków towarowych, wystroju wnętrza lokalu, ubioru pracowników itp.

Biorca powinien zaakceptować wszystkie te zasady i stosować się do nich, ponieważ ich zachowanie jest niezbędne do utrzymania jednorodności sieci. Zatem warunki te nie powinny być postrzegane przez biorcę jako ograniczanie jego swobody, lecz jako skuteczne metody prowadzące do sukcesu całej sieci, z którego on również będzie czerpać korzyści stając się jej częścią. 

Poufność know-how

W umowie bezwzględnie znajdzie się zapis zobowiązujący biorcę do zachowania w tajemnicy przekazanych mu przez dawcę informacji zawartych w postaci know-how i w podręczniku operacyjnym.

Know-how jest jednym z najbardziej wartościowych zasobów dawcy i zależna jest właśnie od jego niedostępności dla osób trzecich.

Biorca musi mieć tego świadomość i zachowywać najwyższą staranność w tym zakresie, jak również zobowiązać do zachowania tajemnicy swoich pracowników.

Biorca powinien znać także wysokość ustalonych w umowie franczyzowej kar, jakimi zostanie obciążony w przypadku niestosowania się do tej zasady.

Kontrola

Zapisem w umowie, na który biorca musi się zgodzić, jest także prawo dawcy do kontrolowania przedsiębiorstwa biorcy i jego poczynań.

Biorca ma takie prawo i oczywiście jest to uzasadnione. Celem sprawowania kontroli jest przede wszystkim zachowanie jednolitych standardów sieci i należytej jakości produktów/usług oraz obsługi klienta.

Dawca musi mieć także możliwość weryfikowania dokumentacji, prawidłowości sprawozdań i obrotów osiąganych przez biorcę, od których często zależna jest wysokość opłat licencyjnych naliczanych procentowo.

Sprawowanie kontroli pozwala także na podejmowanie działań profilaktycznych i doradczych. Jakkolwiek kontrola ta nie może naruszać należnych swobód biorcy, to jednak musi on zaakceptować dość szerokie uprawnienia kontrolne, jakimi dysponuje dawca.

Inne zasady wynikające z natury franchisingu

Lojalność i zakaz konkurencji

Kolejnym warunkiem, który będzie regulowany umową, jest zobowiązanie biorcy do niepodejmowania działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności dawcy. Kwestia zachowania takiej lojalności nie powinna budzić zastrzeżeń.

Niektórzy franczyzodawcy jednak wymagają całkowitego zaprzestania jakiejkolwiek działalności zarobkowej i całkowitego poświęcenia się prowadzeniu przedsiębiorstwa w ramach podejmowanej współpracy z dawcą.

Niektórzy biorcy sami wręcz do tego właśnie dążą – aby zyskać jedno solidne źródło dochodu i stabilizację i jest to ich motywacją przesądzającą o przystąpieniu do sieci.  Wielu przedsiębiorców ceni jednak sobie możliwość zdywersyfikowania swoich źródeł dochodu i nie będą oni gotowi na przyjęcie takich warunków.

Nie wszyscy franczyzodawcy oczekują takiego całkowitego oddania, więc biorca może negocjować warunki lub szukać innego systemu, w którym warunki będą mu odpowiadać.

Ograniczenia geograficzne

Zastrzeżeń biorcy nie powinny budzić obowiązujące ograniczenia geograficzne jego działalności. Znajdują one bowiem swoje uzasadnienie w konieczności takiej organizacji sieci, by poszczególni biorcy nie stanowili dla siebie wzajemnej konkurencji.

Leży to więc także w interesie biorcy, który przyjmując takie ograniczenia, jednocześnie zyskuje pewność, że w przyszłości w pobliżu nie powstanie inna placówka sieci, która przejmie część jego klientów.

Zaopatrzenie

W umowie powinny zostać jasno określone zasady organizacji zaopatrzenia.

Dawca w dążeniu do zachowania jednorodności, będzie dążyć do narzucenia źródeł dostaw, tak aby stać się bezpośrednim dostawcą biorcy lub narzucić innych rekomentowanych przez niego dostawców.

Biorca może mieć zastrzeżenia do takich regulacji dostrzegając w nich przejawy praktyk monopolistycznych.

Dawca ma jednak zazwyczaj doskonałe wieloletnie kontakty oraz silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami, dzięki czemu zaopatrywanie się u franczyzodawcy często okazuje się dla biorców rozwiązaniem bardzo korzystnym.

Bez względu na przyjętą politykę zaopatrzeniową biorca z pewnością nie uzyska pozwolenia na czerpanie dostaw towaru z wybranego przez siebie źródła, gdyż w każdym wypadku będzie to sprzeczne z założeniami jednorodności sieci. Powyższe kwestie wynikają niejako z samej natury franchisingu, biorca musi być na takie reguły przygotowany.

Ważne, lecz bardziej negocjowalne warunki współpracy

Inne ważne, choć bardziej elastyczne zapisy w umowie franczyzowej dotyczą okresu jej obowiązywania, zaopatrzenia, opłat franczyzowych, postanowień na wypadek zbycia lub rozwiązania umowy. Treść tych zapisów są dla biorcy niezwykle istotne. 

Okres obowiązywania umowy franchisingu

Okres trwania umowy uzależniony powinien być od specyfiki danej działalności, branży i charakteru danego modelu biznesowego, a także od wielkości inwestycji.

Franczyzobiorca chce mieć bowiem pewność, że inwestycja mu się zwróci. Długoterminowa współpraca i stabilność sieci leży także w interesie dawcy.

Biorca powinien więc dążyć do uzyskania umowy na czas określony co lepiej zabezpieczy go przed mogącymi zachodzić zmianami wokół firmy, które w przypadku umowy na czas określony będą miały niewielkie znaczenie dla jej postanowień.

Opłaty franczyzowe

Franczyzobiorca może negocjować wysokość opłat licencyjnych. Zarówno wysokość wstępnej opłaty licencyjnej, jak również opłat bieżących.

Ustalona wysokość tych opłat powinna być jasno określona w umowie franchisingu.

Ponadto biorca powinien mieć jednoznacznie przedstawione pozostałe koszty, które będzie ponosić w związku z działaniem jego przedsiębiorstwa, m.in. koszty reklamy i działań marketingowych oraz zakres jego udziału w takich działaniach, odpłatność zapewnianych przez dawcę szkoleń, koszty dzierżawy sprzętu lub nieruchomości, jeśli takie występują.

Waga takich ustaleń wydaje się oczywista.

Inne ważne regulacje zawarte w umowie franchisingu

Klauzule zawierające postanowienia na wypadek zbycia lub rozwiązania umowy mogą dla biorcy mieć spore znaczenie i warto docenić ich wagę.

Niezbędne jest bowiem, by w umowie przewidziany był określony scenariusz w takich sytuacjach, np. przysługujące dawcy prawo pierwokupu w przypadku zbycia przedsiębiorstwa oraz zakresu tego prawa dotyczącego określonych składników przedsiębiorstwa biorcy.

Umowa powinna określać również sytuację biorcy w przypadkach takich jak na przykład fuzja przedsiębiorstw lub konsekwencje jakie poniesie biorca w przypadku wypowiedzenia umowy.

Biorca powinien posiadać informacje o sposobach rozstrzygania ewentualnych sporów, które wynikają z treści zawartego kontraktu.

Jeśli są to firmy krajowe, spory takie rozstrzyga Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich albo Sądy Gospodarcze (wydziały sądów powszechnych).

Natomiast jeśli spór dotyczy zagranicznych przedsiębiorstw – rozstrzygany jest przez International Chamber of Commerce, American Arbitration Association lub Polubowny Sąd Arbitrażowy w Wiedniu, funkcjonujący dla krajów UE.

Wstępna umowa franchisingu

Jeśli biorca doskonale zaznajomił się już ze wszystkimi aspektami oferowanego mu pakietu franczyzowego, rozumie i godzi się na przyjęte zapisy w umowie franczyzowej, ale mimo to nie jest do końca pewien co do słuszności swojej decyzji, pozostaje mu jeszcze jedno możliwe rozwiązanie.

Mianowicie może on wystąpić z propozycją zawarcia umowy wstępnej, która umożliwi mu niejako wypróbować na własnej skórze i zweryfikować w rzeczywistości realia prowadzenia działalności pod szyldem wybranej sieci, poziom jej organizacji, i wreszcie skuteczność oraz rentowność przedsiębiorstwa prosperującego według koncepcji dawcy.

Takie rozwiązanie pozwoli biorcy na ostateczne utwierdzenie się w przekonaniu bez konieczności wchodzenia w daleko idące zobowiązania, po czym w pełni świadomie może zawrzeć właściwą umowę franczyzową.

Jakkolwiek dla biorcy taka możliwość wydaje się bardzo atrakcyjna, dawca nie musi się na to zgodzić.

Natomiast w przypadku zawarcia umowy wstępnej, biorca musi mieć świadomość, że przyjmuje zobowiązanie zachowania poufności know-how pod groźbą kary umownej, dokładnie w takim samym stopniu, jak w przypadku zawarcia umowy stanowczej. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved