Zasady franczyzy a postawa biorcy 

 

Zasady franczyzy a postawa biorcy

 Analiza własnych predyspozycji do pracy według zasad franchisingu powinna być pierwszym etapem przygotowania do uruchomienia biznesu opartego na zakupionym pakiecie franczyzowym.

Doniosłość tej kwestii bywa często bywa niedoceniana przez potencjalnych franczyzobiorców, którzy nie biorą pod uwagę, że nie każdy model biznesowy jest taki sam. Jak zatem wygląda konfrontacja z rzeczywistością...?

Działalność w systemie franczyzy charakteryzuje się swoistą specyfiką. Specyfika ta związana jest określonymi formami zależności, jakie występują pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami franczyzodawcy i franczyzobiorcy.

Realia pracy wewnątrz sieci wymagają umiejętności więc przyjęcia stosownej postawy wobec sytuacji oraz istniejących uwarunkowań.

I chodzi tutaj głównie o to, co często opisywane jest jako tzw. wady i zalety franczyzy.

Przystąpienie do sieci pozwala bowiem biorcom na czerpanie korzyści i pozyskanie określonych zasobów i dóbr, szalenie im pomocnych w prowadzeniu biznesu.

Franczyzodawca jednak w zamian za udostępnione dobra i usługi wymaga od biorcy spełnienia szeregu warunków, dostosowania się do narzuconych schematów i podporządkowania się regułom obowiązującym wewnątrz sieci.

Problem tkwi właśnie w tym, że nie każdy przedsiębiorca będzie potrafił podporządkować się tym wszystkim zasadom, schematom i regułom.

Wiąże się to przede wszystkim z indywidualnymi cechami osobowości konkretnego przedsiębiorcy, z jego temperamentem oraz formą samorealizacji, którą pragnie on urzeczywistnić w obszarze swojego życia zawodowego, a także z rodzajem motywacji jego działań. 

Obowiązki i ograniczenia

Łatwo zatem można uświadomić sobie, że część potencjalnych franczyzobiorców może odczuwać dyskomfort związany z poczuciem ograniczenia i skrępowania oraz niemożnością realizacji własnych pomysłów.

Takie poczucie tłumienia swojej kreatywności może całkowicie odebrać radość i satysfakcję z wykonywanej pracy osobom o najbardziej indywidualistycznie ukierunkowanej osobowości.

Przez cały okres trwania stosunku franczyzowego biorca będzie zmuszony do podporządkowania się wytycznym zawartym w listach asortymentowych, bez możliwości wprowadzania do swojej oferty innych produktów (chyba że za specjalnymi ustaleniami i zgodą dawcy).

Biorca podlega także odgórnym czynnościom kontrolnym i musi on zaakceptować ten fakt.

Zobowiązany jest do udostępniania dokumentów, udostępniania swojego lokalu na potrzeby prowadzenia kontroli, sporządzania sprawozdań finansowych i opłacania stałych składek.

Biorca nie może dowolnie organizować sobie dostaw towaru, lecz musi zaopatrywać się u dawcy lub zarekomendowanych przez niego dostawców.

Umowa reguluje również ograniczenie geograficzne obszaru działania biorcy, co może być postrzegane jako kolejny przejaw ograniczania jego swobody, choć fakt ten w praktyce chroni biorcę przez konkurencją.

Specyficzny układ zależności jakie zachodzą we współpracy dawcy i biorcy wymaga po prostu od tego ostatniego refleksji w zakresie własnej osobowości i zastanowienia czy jego nastawienie psychiczne pozwoli mu odnaleźć się w takich realiach i oprócz zysków, czerpać również radość i satysfakcję z prowadzenia biznesu w formule franczyzy.

Często rozwiązaniem tych rozterek może okazać się odnalezienie takiego systemu franczyzowego, który swoją strukturą wewnętrzną odpowie na potrzeby biorcy. Poszczególne systemy różnią się bowiem między sobą pod względem organizacji i panujących zasad, a w niektórych przypadkach kreatywność ceniona jest bardzo wysoko. 

Zasady to wspólna siła całej sieci franczyzowej

Reguły panujące wewnątrz sieci, narzucane przez operatora sieci, należą do nieodłącznych elementów tworzących realia franchisingu.

Dzięki nim sieć może zachować spójną i jednolitą całość, utożsamianą przez konsumentów z określoną jakością, znanym i rozpoznawalnym asortymentem i sposobem funkcjonowania. Utrzymanie i koordynacja pracy całej dobrze prosperującej sieci franczyzowej jest nie lada wyzwaniem dla franczyzodawcy.

Osiągnięcie tego nie byłoby możliwe bez opracowania i wprowadzenia określonych zasad działania, którym wszyscy muszą się w jednakowy sposób podporządkować.

Właśnie tutaj bowiem tkwi siła marki i dzięki temu organizator może zaoferować biorcom prestiż i cenną reputację nazw handlowych i znaków towarowych, które przyciągają rzesze lojalnych klientów do placówek należących do sieci.

Sprawdzony schemat to droga do sukcesu

Przedsiębiorcy, dla których swoboda działania w indywidualny sposób nie jest tak ważna, będą czuć się doskonale jako franczyzobiorcy.

W tym miejscu warto także rozważyć fakt, iż celem każdej działalności gospodarczej jest osiągnięcie maksymalnego zysku przy minimalnym ryzyku.

Swoboda podejmowania decyzji i prowadzenia biznesu według własnej indywidualnej wizji może być dla przedsiębiorcy źródłem ogromnego komfortu i poczucia niezależności.

Rodzi się jednak pytanie, czy taka swoboda powinna być w biznesie priorytetem?

Warunkiem istnienia i prosperowania każdej firmy jest osiągany przez nią dobry wynik finansowy.

W przeciwnym wypadku firma po prostu nie przetrwa, a przedsiębiorca poniesie straty.

Takie ryzyko istnieje zawsze, ale wdrażanie własnych wizji (zwłaszcza gdy są niesprawdzone) zawsze obarczone będzie zwiększonym ryzykiem.

Systemy franczyzowe dają natomiast biorcom ten komfort, że to dawca bierze na siebie ryzyko związane z wdrażaniem, opracowywaniem i testowaniem koncepcji biznesu oraz innowacji i nowych pomysłów.

Biorcy w ramach pakietu franczyzowego otrzymują gotowy system, który powinien zapewnić świetne wyniki przy minimalnym ryzyku.

Wystarczy system ten wdrożyć w życie uruchamiając przedsiębiorstwo według wskazówek dawcy.

Zadowolonymi biorcami okażą więc zapewne ci, którzy cenią bezpieczeństwo i preferują zachowawczy sposób prowadzenia interesów.

Franczyza jest fantastycznym rozwiązaniem także dla tych, którzy nie chcą sami przecierać szlaków i wolą otrzymać gotowe rozwiązanie, dla tych, którzy nie lubią samodzielnie podejmować decyzji – są za to zdyscyplinowani wobec decyzji, które zostały podjęte za nich.

Kreatywność jest tutaj na dalszym planie, co nie znaczy, że nie jest potrzebna i mile widziana. Jednak umiejętność podporządkowania się zasadom i realizacji gotowych schematów jest najważniejsza. 

Odpowiedzialność, dojrzałość i cel

Niemniej franczyzobiorca zawsze pozostaje niezależnym przedsiębiorcą, który działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Osobiście zarządza on swoją firmą i jest za wszystko odpowiedzialny.

Dlatego osoba, która zamierza otworzyć firmę jako biorca, powinna posiadać odpowiednie predyspozycje menedżerskie, które pozwolą jej na skuteczne zarządzanie.

Wiąże się z tym pewien wysiłek, umiejętność radzenia sobie ze stresem, który zawsze towarzyszy nowym przedsięwzięciom, w szczególności w początkowej fazie rozwoju placówki.

Niezbędne są umiejętności interpersonalne, które pozwolą na skuteczne kontakty i budowanie relacji zarówno z pracownikami jak również z kontrahentami.

Innym ważnym czynnikiem jest motywacja i zaangażowanie.

Dlatego niezbędne jest głębokie przemyślenie decyzji o wstąpieniu do sieci i niewzruszone przekonanie, że decyzja ta jest właściwa.

Bez spełnienia tego warunku postawa emocjonalna biorcy do jego własnej pracy może mieć bardzo negatywny wpływ na jakość jego działań, co za tym idzie uniemożliwić wręcz osiągnięcie sukcesu.

Sukces bowiem jest właśnie tym, czego franczyzobiorca pragnąć powinien najbardziej.

A przekonanie, że praca wewnątrz danej sieci franczyzowej jest najlepszą do niego drogą, zapewni niezbędną do skutecznego i efektywnego działania postawę emocjonalną i poziom motywacji.

Zależność i niezależność w sieci

Podsumowując, idealny franczyzodawca powinien odznaczać się takimi samymi cechami jakie pożądane są w przypadku każdego przedsiębiorcy, czyli m.in. predyspozycje menedżerskie, przedsiębiorczość, kultura osobista, umiejętności interpersonalne, wytrwałość, motywacja, dobra organizacja, nastawienie na efekt.

Cechy te pozwolą na samodzielne prowadzenie firmy oraz podjęcia związanej z tym odpowiedzialności i wyzwań.

Jednocześnie istotne są cechy, które pomogą harmonijnie funkcjonować w warunkach zależności z dawcą, a więc przede wszystkim umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, zdyscyplinowanie, odpowiednia postawa i dojrzałość emocjonalna, która pozwoli na właściwe, konstruktywne ukierunkowanie własnej inicjatywy i kreatywności.

Dojrzałość emocjonalna niezbędna jest także do wyrobienia w sobie prawidłowej postawy wobec zasad jakimi rządzone są realia w systemie franczyzowym.

Wówczas biorca będzie mógł dostrzec i docenić zalety franczyzy, zrozumieć, że narzucone standardy służą całej sieci i tym samym także on korzysta z siły i reputacji budowanej w ten sposób marki. 
Doświadczyłeś już skuteczności profesjonalnych szkoleń? Jak zdobyć więcej klientów w vendingu.

Gotowy, sprawdzony system masowej sprzedaży w Internecie - kopiuj/wklej


 

NAJPOPULARNIEJSZE
POMYSŁ NA BIZNES
MARKETING
EDUKACJA
BIZNES
EMAIL MARKETING
POPULARNE KATEGORIE


Regulamin Serwisu Polityka Prywatności Mapa Serwisu
Copyright zysk24.com © 2011-2021.
All Rights Reserved